Aktualności Kontakt
ul. 11 Listopada 7a
62-510 Konin
tel. (63) 242 52 65
fax. (63) 242 63 89
e-mail: 2lokonin@gmail.com

Wizja II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

 
1. Zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralno – emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

2. Przygotowanie uczniów do wzięcia odpowiedzialności za siebie w wymiarze intelektualnym, moralnym, społecznym i duchowym.

3. Zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i zdrowotnej oraz pełnego bezpieczeństwa w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, umożliwienie zdobycia pełnego wykształcenia w zakresie szkoły średniej uczniom niepełnosprawnym poprzez indywidualizację procesu dydaktycznego.

4. Umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, sportowych i artystycznych poprzez indywidualne przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, występach artystycznych.

5. Stworzenie warunków do działania samorządu uczniowskiego.

6. Promowanie uczciwości i sprawiedliwości w wymiarze indywidualnym i społecznym.

7. Wychowywanie w duchu miłości do małej i wielkiej ojczyzny.

8. Wychowywanie w duchu pokoju ponad podziałami narodowościowymi, politycznymi i religijnymi.

9. Przygotowanie do podejmowania twórczych i odpowiedzialnych działań w nowych realiach XXI wieku.

10. Kształcenie umiejętności komunikowania oraz wyrażania uczuć i poglądów w sposób otwarty i asertywny.

11. Rozwijanie wrażliwości na krzywdę i zło wokół nas.

12. Uwrażliwianie na piękno natury.

13. Rozbudzanie potrzeby uczestnictwa w życiu kulturalnym.

14. Rozwijanie dociekliwości poznawczej zmierzającej do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych do odnalezienia własnego miejsca w świecie.

15. Diagnozowanie sytuacji wychowawczej w klasach i podejmowanie indywidualnej pomocy dla uczniów zagrożonych uzależnieniem lub niedostosowaniem społecznym.

16. Główne zadania programu profilaktyki to: profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych (nikotyna, alkohol, narkotyki, leki), promocja zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie przemocy i agresji, przeciwdziałanie zachowaniom antyspołecznym (niekulturalne zachowanie, wagary, niszczenie i dewastacja mienia).

Realizacja: LM Internet
(c) Copyright by Drugie Liceum 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.